Tuesday, March 07, 2006

Checklist voor het toepassen van IT voor Kennismanagement

Checklist toepassen IT voor Kennismanagement


 1. Verloopt de communicatie in het gehele bedrijf of organisatie makkelijk door het gebruik van e-mail of weblogs ? Zodat er snel met nieuws gehandeld kan worden.
 2. Komt slecht nieuws makkelijk bij de goede mensen terecht, managers, directie, afhankelijk van snelheid ?
 3. Kunnen de verkoopgegevens en het koopgedrag gedetailleerd goed en snel geanalyseerd worden door een individu of een team ?
 4. Is er inzicht in trends. Of geindividualiseerde dienstverlening en klantenservice.
 5. Kunnen de cijfers van demografische klantengegevens zoals inkomen, leeftijd en woonplaats goed toegepast worden voor marketinganalyses met gebruik van IT tools.
 6. Kunnen deze cijfers en gegevens hierdoor vanuit verschillende perspectieven door medewerkers en management worden geanalyseerd.

 7. Worden de digitale systemen, IT tools en applicaties gebruikt voor bedrijfsanalyses. Waardoor kenniswerkers, medewerkers, managers en diverse teams visies kunnen ontwikkelen over produkten, diensten en winstgevendheid.
 8. Kan men met een bedrijf of organisatie makkelijk en real-time buiten het bedrijf en internationaal werken met het gebruik van IT tools. Zoals ook het communiceren met virtuele teams. Door middel van bijvoorbeeld video conferentie. Met ook toegang tot bedrijfsgegevens.
 9. Worden de meeste papieren processen omgezet in digitale processen ? Zodat er sprake is van minder administratieve problemen en overbodige werkzaamheden.
 10. Worden door IT tools routine werkzaamheden uitgevoerd of veranderd waardoor ze waarde toevoegen aan medewerkers en het management. Is er sprake van digitale feedback ? Waardoor de efficienty van werkzaamheden en kwaliteit van produkten kan worden verhoogd.
 11. Kan elke medewerker makkelijk toegang krijgen tot efficiente informatie en cijfers ?
 12. Word er voor de klachtenafhandeling gebruik gemaakt van digitale systemen en IT tools. Zodat de klachten van klanten en medewerkers snel kunnen worden opgelost door de juiste mensen.
 13. Kan door het gebruik van digitale systemen internationaal flexibel produkttesten worden uitgevoerd. Waarbij het proces real -time kan worden geanalyseerd ?
 14. Word door het gebruik van digitale communicatiemiddelen de grenzen van een bedrijf bepaald. Voor groei of inkrimping.
 15. Is er door gebruik van het digitale systeem en IT tools in een bedrijf een goede informatiestroom. Waardoor er snel en efficient analyses kunnen worden gemaakt voor produkten en diensten. Aan de hand van klanten en partner gegevens. Zodat er ook per direct geanalyseerd kan worden waar de kansen liggen voor het bedrijf, op welke markten er verliezen zijn. En hoe er het beste geconcurreerd zou kunnen worden ?
 16. Is er een noodzakelijke informatiestroom in het bedrijf of organisatie waardoor er oplossingen gecreeerd kunnen worden voor analyses van produkten en diensten. Met betrekking tot de concurrentie krachten en kansen. Vanwege meningen van klanten en partners over produkten of diensten. Met daarbij het verlies van markten of toenemende concurrentie.
 17. Worden de IT tools en digitale systemen gebruikt voor het direct oplossen van problemen met klanten.
 18. Is er een efficient gebruik van alle bedrijfsgegevens voor de medewerkers, het management etc.. Zodat er sprake is van kenniswerk.
 19. Worden bedrijfsgegevens bij contacten met klanten en partners meteen digitaal verwerkt. En kunnen de cijfers meteen worden vergeleken en geanalyseerd met de eigen bedrijfs en organisatiegegevens.
 20. Worden de digitale systemen en IT tools efficient gebruikt voor verkoopanalyses, marketingkansen en klantenonderzoek.
 21. Is er sprake van een efficient gebruik van personeelszaken met IT-Tools en digitale systemen. Zoals bijvoorbeeld een zelfbedieningsaanpak. Waarbij 90% van een werknemers/personeels-administratie door de werknemers zelf kan worden uitgevoerd.
 22. Is er een visie over zelfbedieningstransacties op alle gebieden.
 23. Is er een visie over het zelfbedieningsstysteem met betrekking tot de positie en taken van tussenpersonen. Die hierdoor dan gaan veranderen.
 24. Is er een visie over de belangrijkheid van klantenservice en de toegevoegde waarde.
 25. Is er een visie over het tempo van digitale veranderingen, klantenservice, dienstverlening en de economische kansen hierbij.
 26. Word er door medewerkers en management nog teveel tijd overbodig besteed aan het verzamelen van gegevens.
 27. Is er een visie over klantenservice en dienstverlening die grotendeels via internet gaan verlopen en de digitale systemen en IT tools die hierbij gebruikt worden.
 28. Is er een website die klanten individuele ondersteuning kunnen bieden. Waardoor de verkoopmedewerkers alleen nog maar speciale adviestaken hebben.
 29. Is er een verandering en uitbesteding van taken in een bedrijf of organisatie door het gebruik van digitale systemen en IT tools.
 30. Worden de taken in een bedrijf efficienter hierdoor verdeeld.
 31. Is er al een goed gebruik en integratie van bijvoorbeeld Viop, bellen en internetten.
 32. Word er via het internet al klantencontacten onderhouden ?
 33. Is er een visie over het belang hiervan.
 34. Worden eenvoudige vragen van klanten via internet opgelost en ingewikkelde telefonisch ?
 35. Is er in het bedrijf feedback capaciteit van klantengegevens, een complete klantendatabase en een efficient gebruik hiervan.
 36. Kan er snel, per direct worden omgegaan met de feedback van klanten.
 37. Is er visie over de timing van marketing. Bijvoorbeeld door de huidige snelheid van informatie en marketing feiten. Ook met toepassingen van digitale informatie hierbij. Om hiermee te kunnen kunnen concurreren. En daardoor overlevingskansen te creeeren.
 38. Is er een bedrijfsvisie over reacties op onvoorziene en negatieve omstandigheden. Met betrekking tot de concurrentie.
 39. Is slecht nieuws overal binnen en buiten het bedrijf voor iedereen snel toegankelijk.
 40. Is er een bedrijfsvisie over de rol en toegevoegde waarde van werknemers bij slecht nieuws. Kan door het gebruik van IT tools en digitale systemen in een bedrijf of organisatie snel gegevens worden verzameld, teams worden gevormd en oplossingen worden gecreerd voor problemen.
 41. Kan er overal binnen en buiten het bedrijf en internationaal virtuele teams gevormd worden.
 42. Kunnen teams net zo efficient werken als een individu?
 43. Is er een beloningsysteem voor het delen van kennis van werknemers, door een efficient beleid in het bedrijf ?Werkt het ?
 44. Zijn er speciale beleidsprojecten voor het stimuleren van kennisdeling.
 45. Kunnen de cijfers en gegevens van partners makkelijk geintegreerd en toepgeast worden in het digitale systeem.
 46. Is informatie over bedrijfshistorie en kunnen gegevens over voorgaande projecten makkelijk worden toegepast.
 47. Zijn bedrijfsgegevens makkelijk voor iedereen bereikbaar met een paar commando's.
 48. Is er een goed gebruik van online lesmateriaal en feedback over cursussen.
 49. Is er een visie over het gebruik van digitale systemen en IT tools door een bedrijf en organisatie en de veranderingen in uitstraling en schijnbare grootte hierdoor van het bedrijf ?
 50. Is er een visie over het door de digitale systemen en IT tools veranderen van de grenzen tussen organisaties en mensen onderling.
 51. Is er een visie over de structuur en organisatie voor een efficiente bedrjjfsvoering van een bedrijf of organisatie met betrekking tot IT, digitale systemen en kennismanagement. Bijvoorbeeld door het herdefinieren van taken door toepassing van digitale systemen en IT tools.

*Gebaseerd op Bill Gates, Zakendoen met de snelheid van een gedachte.

*Based on Bill Gates, Business and the speed of thought

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

Link  

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

] eXTReMe Tracker